Pomiary ultradźwięków


Zakład Badań Środowiska od 2009 roku posiada akredytację. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1121, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Pełen zakres akredytacji można zobaczyć tutaj

Badania hałasu ultradźwiękowego przeprowadzane są zgodnie z metodą opublikowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2015. Nr 4(86), s. 169 – 190. (można przeglądnąć tutaj)

Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r.) ma obowiązek przeprowadzania badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz zastosowania prawidłowej ochrony.